Công vụ 12:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đương thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh.