Công vụ 10:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li.