Công vụ 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong những ngày đó, Phi -e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được một trăm hai mươi người, mà nói rằng: