Giăng 9:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ay, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se.