Giăng 9:1-3 - Bản dịch Truyền thống
1
Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra.
2
Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?
3
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.