Giăng 9:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra.