Giăng 8:46 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?