Giăng 8:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ay là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta.