Giăng 8:36 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.