Giăng 8:31-32 - Bản dịch Truyền thống
31
Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;
32
các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.