Giăng 7:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus phán cùng anh em rằng: Thì giờ ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn.