Giăng 7:46 - Bản dịch Truyền thống
Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!