Giăng 7:45-53 - Bản dịch Truyền thống
45
Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu người đến?
46
Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!
47
Những người Pha-ri-si nói rằng: Các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao?
48
Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng?
49
Song lũ dân nầy không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa!
50
Ni-cô-đem (là người trước có đến cùng Đức Chúa Jêsus và là một người trong đám họ) nói rằng:
51
Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến, và chưa biết điều người ấy đã làm, hay sao?
52
Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết.
53
Ai nấy đều trở về nhà mình.