Giăng 7:41-42 - Bản dịch Truyền thống
41
Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?
42
Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít sao?