Giăng 7:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.