Giăng 7:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.