Giăng 6:66 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.