Giăng 6:66 - Bản dịch Truyền thống
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.