Giăng 6:63 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.