Giăng 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.