Giăng 6:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.