Giăng 6:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?