Giăng 6:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.