Giăng 6:2 - Bản dịch Truyền thống
Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.