Giăng 6:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian.