Giăng 6:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào.