Giăng 6:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.