Giăng 5:5-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
5
Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.
6
Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?
7
Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.
8
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.
9
Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.