Giăng 5:40 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!