Giăng 5:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!