Giăng 5:35 - Bản dịch Truyền thống
Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.