Giăng 5:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.