Giăng 5:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.