Giăng 5:29 - Bản dịch Truyền thống
ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.