Giăng 5:28-29 - Bản dịch Truyền thống
28
Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:
29
ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.