Giăng 5:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: