Giăng 5:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.