Giăng 5:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.