Giăng 5:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?