Giăng 4:44 - Bản dịch Truyền thống
(vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình).