Giăng 4:31 - Bản dịch Truyền thống
Song le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa thầy, xin hãy ăn.