Giăng 4:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.