Giăng 4:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người đờn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri.