Giăng 4:1-4 - Bản dịch Truyền thống
1
Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng,
2
(kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài),
3
thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê.
4
Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.