Giăng 3:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.