Giăng 3:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.