Giăng 3:15 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.