Giăng 20:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.