Giăng 20:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ,