Giăng 2:24-25 - Bản dịch Truyền thống
24
Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người,
25
và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta.