Giăng 2:23-25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
23
Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài.
24
Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người,
25
và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta.