Giăng 2:2 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài.