Giăng 2:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!