Giăng 2:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi?