Giăng 17:4 - Bản dịch Truyền thống
Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.