Giăng 17:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa,